เพราะเราเข้าใจ...... จึงใส่ใจได้มากกว่า.......

เครนติดรถบรรทุก (truck mounted - creane)

หากเรามองวัตถุประสงค์ของการซื้อเครนติดรถบรรทุก (truck mounted-crane) ให้ลึกลงไป เครนคือเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยให้การขนส่งวัสดุขนาดใหญ่ หรือวัสดุที่มีน้ำหนัก เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดแรงงาน ลดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าให้ดียิ่งขึ้น (high level of delivery quality).

การดูแลจัดการด้านโลจิสติกส์ อันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ "ผู้สร้าง" (Builder) สร้างที่อยู่อาศัย สร้างอาคาร สร้างโรงงาน สร้างถนน สร้างสะพาน สร้างสาธารณูปโภคนั้นเป็นงานที่ท้าทาย เพราะต้องทำงานภายใต้ข้อจำกัดที่มากกว่า ทั้งด้านเวลา ด้านต้นทุน ด้านพื้นที่

ความสำคัญของเครน_03

การบริหารจัดการ “การขนถ่ายสินค้าขึ้น-ลง” ให้สอดรับกับ "พื้นที่หน้างาน” ให้มี ประสิทธิภาพนั้นต้องทําด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพราะ "พื้นที่หน้างาน” ส่วนใหญ่ มีพื้นที่ค่อนข้างแคบ ทั้งยังผันแปรไปเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลาของโครงการ (project) ดังนั้น “เครน” จึงมีคุณค่าและความหมาย ต่อความสําเร็จของงานด้านโลจิสติกส์ ขน ถ่าย-ลําเลียง "วัสดุชิ้นใหญ่และมีน้ําหนัก”

ความสำคัญของเครน_04
ความสำคัญของเครน_05