ทีมงานคุณภาพ

  • ทีมงานทุกท่านผ่านการอบรม มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน เกี่ยวกับปั้นจั่น (เครนติดรถบรรทุก)
  • ความรู้เกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น
  • ความรู้เกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และ อุปกรณ์การยก
  • การบังคับปั้นจัน และการให้สัญญาณมือ การตรวจสอบและการบํารุงรักษาตาม
    ระยะเวลา