cr.: www.tadano.com

สีประโยชน์ที่ไม่ธรรมดา!!!

ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า สี (Surface Coating) ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับชิ้นงาน ทําให้ชิ้นงานมีชีวิตชีวา สะอาด สบายตา ความสวยงามของสี เกิดจากองค์ประกอบหลายส่วน ทั้งมาจากตัวสีเอง (Color), ความเงา (gloss), ลวดลายตกแต่ง (texture) หรือจากความสว่าง (lighting)

ดังนั้นสี จึงมีอิทธิพลต่อชีวิตประจําวันของเราค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์, อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม หรือแม้แต่อุตสาหกรรม เครื่องสําอาง

สีกับ เครน ประโยชน์ที่หลายคนมักมองข้าม

          โลหะทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล็ก (Steel) จะเกิดการกัดกร่อนได้ เมื่อสัมผัสกับน้ํา ออกซิเจน เกลือ กรดหรือด่างที่มีอยู่ในบรรยากาศ ดังนั้นการป้องกันไม่ให้โลหะเกิดการกัดกร่อน หรือเป็นสนิม สามารถทําได้โดยการหลีกเลี่ยงหรือลดการสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นโดยตรง
การเคลือบผิวพื้นโลหะด้วยสี จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่นิยมใช้กันมาก เพราะทั้งสะดวก ค่าใช้จ่ายไม่สูง เมื่อเทียบในด้านคุณประโยชน์ คุณสมบัติของสีช่วยให้พื้นผิวเหล็ก (Steel) มีความแข็งแรงขึ้น ทนต่อการขัดสีได้มากขึ้น ทําความสะอาดได้สะดวก และยืดอายุการใช้งานเครนได้นานขึ้น


ผลิตภัณฑ์สีคุณภาพสูง


เพราะเราเห็นความสําคัญของคุณค่าสี ที่มากกว่าคําว่า “สี” เรา จึงเลือกผลิตภัณฑ์เคลือบผิวคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น โดย เน้นสีสําหรับเหล็กและเหล็กกล้าโดยเฉพาะ โดยคํานึงถึงความ สะอาด (Cleaniness), ปริมาณความชื้น Moisture content) และลักษณะพื้นผิว (Porosity) บนเครนเป็นสําคัญ